Türkçe/Sözcük/Sözcükte yapı

Türkçe dilinde sözcükler yapı bakımından üçe ayrılır:

  1. Basit sözcük
  2. Türemiş sözcük
  3. Birleşik sözcük.

Sözcük yapısı incelendiğinde ek, kök,

göv de

kavramlarının önce işlenmesi gerekir.

Bir sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçası.

Sınıf-ımız-dan

Burada sınıf kelimesi kök, -ımız iyelik eki, -den de ayrılma hâl ekidir.

yürü-yor-um

Burada yürü- fiili kök, -yor şimdiki zaman eki,-um ise Şahıs ekidir.

Not: Kökler, isim kökü ve fiil kökü olarak ayrılabilirler.

kitap-lar-dan kelimesinde;

kitap kelimesi isim köküdür.

koş-acak-sınız kelimesinde;

koş- fiili fiil köküdür.

Gövde kök ve yapım eklerinin birleşmesi ile oluşmuş yapılardır.

Kitap-çı-lar kelimesinde

Kitapçı kelimesi gövdedir.

Not: Çekim ekleri ile köklerin birleşmesi sonucu gövde oluşmaz.