Zamirler

değiştir
Zamir Belirtme hali Yönelme hali Bulunma hali Ayrılma hali Eşitlik hali Vasıta hali İlgi hali
Ben Beni Bana Bende Benden Bence Benle Benim ...-(i)m
Sen Seni Sana Sende Senden Sence Senle Senin ...-(i)n
O Onu Ona Onda Ondan Onca Onla Onun ...-(s)i
Kim Kimi Kime Kimde Kimden Kimce Kimle Kimin ...-(s)i
Biz Bizi Bize Bizde Bizden Bizce Bizle Bizim ...-(i)miz
Siz Sizi Size Sizde Sizden Sizce Sizle Sizin ...-(i)niz
Onlar Onları Onlara Onlarda Onlardan Onlarca Onlarla Onların ...-leri
Kimler Kimleri Kimlere Kimlerde Kimlerden Kimlerce Kimlerle Kimlerin ...-leri