Kaç? / Nê qeder, köp mi? değiştir

1 bir bir
2 iki êki
3 üç üç
4 dört dört
5 beş bêş
6 altı altı
7 yedi cêdi
8 sekiz sêgiz
9 dokuz toğız
10 on on
11 on bir on bir
12 on iki on êki
13 on üç on üç
14 on dört on dört
15 on beş on bêş
16 on altı on altı
17 on yedi on cêdi
18 on sekiz on sêgiz
19 on dokuz on toğız
20 yirmi yigirmi
21 yirmi bir yigirmi bir
30 otuz otız
40 kırk qırıq
50 elli êlli
60 altmış altmış
70 yetmiş cêtmiş
80 seksen sêksen
90 doksan toqsan
100 yüz yüz
200 iki yüz êki yüz
1000 bin miñ
10.000 on bin on miñ
1.000.000 milyon million
37 otuz yedi otız cêdi
125 yüz yirmi beş yüz yigirmi bêş
1,5 bir buçuk bir yarım
2/3 üçte iki öçten êki
1/2 yarım yarım / yartı
%1 yüzde bir yüzde bir, bir prosent
1+1 bir çift bir par
(1+1)+(1+1) iki çift êki par

Kaçıncı? (Hangisi?) / Qaysınçı? değiştir

1 birinci birinçi
2 ikinci êkinçi
3 üçüncü üçinçi
4 dördüncü dörtinçi
5 beşinci bêşinçi
6 altıncı altınçı
7 yedinci cêdinçi
8 sekizinci sêgizinçi
9 dokuzuncu toğızınçı
10 onuncu onınçı
11 on birinci on birinçi
20 yirminci yigirminçi
31 otuz birinci otız birinçi