Osmanlıca/İsmin çekimlenmesi

Bu bölümde, Arapça gramerinde ismin nasıl çekimlendiğini inceleyeceğiz.

Belirtili ve Belirtisiz İsimler

değiştir

Belirtili isimler, Belirtisiz isimlere harf-i tarif denilen -ال (el-) ön eki getirerek yapılır. Ancak, el- ön eki her zaman yazıldığı gibi telaffuz edilmez. Bu konuda dikkat edilmesi gereken iki husus vardır:

Baştaki Elif'in düşmesi

değiştir

Ünlü ile biten bir kelimeden sonra el- ön ekinin Elif'i telaffuz edilmez. Bunu göstermek için bazen el- ön eki, -ٱل şeklinde hemze-i vasıl ile yazılır.

بالجمله bi'l-cümle
بالذات bi'ẕ-ẕât

Lâm'ın Asimilasyonu

değiştir

Dilin ön ucuyla telaffuz edilen ünsüzlere şemsî ünsüzler denilir. Bu ünsüzler kelime başında olunca Lâm harfi telaffuz edilmez, ilk ünsüz şeddeli okunur. Aşağıdaki ünsüzler şemsîdir:

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

Dilin ucuyla telaffuz edilmeyen ünsüzlere ise kamerî ünsüzler denir. Bu ünsüzlerle başlayan kelimelerden önce Lâm harfi telaffuz edilir.

ء ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ی

Cim harfi, dilin ucuyla telaffuz edilmesine rağmen kamerî sayılmaktadır.

السلام
es-selâm
الرحیم
er-raḥîm

İsmin Hâlleri (Ahvâl-i İsim)

değiştir

Arapçada kelimelerin bulunduğu üç hâl vardır:

  • Yalın hâldeki kelimeler ötre ile biter
  • Belirtme hâlindeki kelimeler üstün ile biter.
  • İyelik hâlindeki kelimeler ise esre ile biter.

Belirtisiz, yani el- ön ekine sahip olmayan isimler ise tenvin işaretlerinden biriyle biter. Dolayısıyla, Arapçada asla "kitap" kelimesi olduğu gibi kullanılmaz. Ya

كتابٌ
kitâbün

ya da

الكتاب
el-kitâbü

olarak geçer. Ancak hâl ekleri, bir ifadenin sonunda bulununca düşer. Bu sebepten ötürü, Arapça kelimeler Osmanlıcaya -un eki olmadan geçmiştir.

Osmanlıcada İyelik hâli nadiren kalıplaşmış ifadelerde kullanılır. Yalın hâlindeki ötre ise sonraki makalelerde göreceğimiz gibi tamlama yaparken kullanılır.

دارُ الشفقة

Belirtme hâli ise sık sık zarf olarak kullanılır.

ذاتاً رسماً قسماً حالاً

Kelimelerin Cinsiyeti (Keyfiyet)

değiştir

Arapçada iki cinsiyet vardır: müzekker (eril) ve müennes (dişil). Bir kelimenin müennes olduğunu anlamak için iki yol vardır:

Bazı kelimeler, anlamlarından dolayı müennestir. Gerçek bir kadını belirten her isim, biçimine bakılmaksızın müennestir. İlaveten, harf isimleri ve aşağıda anlatılacak olan müennes ve mükesser çoğullar da daima müennes sayılırlar.

Bazı kelimeler ise biçimlerinden dolayı müennestir. Örneğin ة- (Yuvarlak Te) harfi ile biten kelimeler neredeyse her zaman müennes olurlar. Ayrıca, ا (elif) ve ت (te) ile biten kelimeler de müennes olurlar, ancak söz konusu Elif ve Te'nin kökün bir parçası olmaması gerekir.

Bir kelime müennes değilse o kelimeye müzekker denilir. Müzekker kelimelere ة- (yuvarlak te) veya ت- (te) eki getirerek müennes yapabiliriz.

Müzekker Müennes

حامل

حامله

عظیم

عظیمه

رسّام

رسّامه

ثانی

ثانیه

بِن

بِنْت

أُخ

أُخْت

Kelimelerin müennes olabilmesi için bir insanı temsil etmesine gerek yoktur. Sık sık cisimler, hatta soyut konseptler bile müennes olabilir.

Kelimelerin Sayısı (Kemiyet)

değiştir

Türkçede kelimelerin sahip olabileceği iki sayı vardır: Tekil ve Çoğul.

Arapçada ise kelimeler üç farklı sayıya sahip olabilirler:

  • Müfred (Tekil)
  • Tesniye (İkil)
  • Cem (Çoğul)

Bir kelimeyi müfret yapmak için herhangi bir ek eklemek gerekmez.

Bir kelimeyi müsenna (tesniye edilmiş) yapmak için ise ین- (-eyn) eki kullanılır.

Müfred Müsenna Latin
Harfleriyle
Manası
ساحل ساحلین sâḥileyn İki sahil
أبو أبوین ˀebeveyn İki baba
İki veli
طراف طرافین ṭarafeyn İki taraf
نسخه نسختین nüsḫateyn İki nüsha
(kopya)

Arapçada iki çeşit cem bulunur:

  • Cem-i Salim (Düzenli Çoğul)
  • Cem-i Mükesser (Kırık Çoğul)

Salim Çoğullar

değiştir

Salim çoğullar, kelimenin köküne bir ek getirerek elde edilir. Müzekker kelimelerin çoğulunu elde etmek için ون- (-ûn) veya ین- (-în) eki kullanılır.

Müfred Cem Latin
Harfleriyle
Manası
مأمور مأمورون meˀmûrûn memurlar
مؤمن مؤمنین müˀminîn müminler

Ancak müzekker olup insan olmayan varlıklar için ون- veya ین- (-ûn veya -în) ekleri kullanılamaz. Bu tür isimler, müennes isimler gibi çekimlenir.

Müennes isimlerde ise kelimenin sonundaki yuvarlak te düşer, yerine ات- (-ât) eki gelir. Kelimenin kökü zaten -ât ile bitiyorsa -ât ekinin yerine bir Vav gelir.

Müfred Cem Latin
Harfleriyle
Manası
مسلمه مسلمات müslimât Kadın Müslümanlar
علامت علامات ˁalâmât Alametler
ذات ذوات ẕevât Zatlar (Kişiler)
تحریر تحریرات taḥrîrât Yazılar
معلوم معلومات maˁlûmât Bilinenler

Mükesser Çoğullar

değiştir

Bazı isimler ise, çoğullarını türetmek için ekler almaktansa özel vezinlere sokulurlar. Hangi kelimenin hangi vezne girdiği mutlak kurallara bağlı değildir, ancak kelimenin kökünün bulunduğu vezne göre bazı kaidelerden bahsetmek mümkündür.

Müfret Vezni Cem Vezni Örnekler
فَعْلْ
faˁl
فُعُولْ
fuˁûl
فنّ حرف شرط حدّ نقت
fen ḥarf şarṭ ḥadd naḳit
فنون حروف مشرط حدود نقوت
fünûn ḥurûf şurûṭ ḥudûd nuḳût
فَعْلْ فِعْلْ
faˁl fiˁl
فُعْلْ فَعَلْ
faˁal fuˁl
أَفْعَالْ
ˀefˁâl
شكل طرف ولد صنف سرّ حكم ملك
şekil ṭaraf veled ṡınıf sırr ḥüküm mülk
أشكال اطراف أولاد اصناف اسرار أحكام أملاك
eşkâl eṭraf evlâd eṡnaf esrar aḥkâm emlâk
فُعْلَة
fuˁle(t)
فُعَلْ
fuˁal
نسخه صورت قلّه
nüsḫa ṡûret ḳulle
نسخ صور قلل
nüsaḫ ṡuvar ḳulel
فَعْلَة فِعْلَة
fiˁle(t) faˁle(t)
فِعَلْ
fiˁal
نعمت ملّت عبرت بلده
niˁmet millet ˁibret belde
نعم ملل عبر بلاد
niˁam milel ˁiber bilâd
فِعَالْ فَعَالْ
faˁâl fiˁâl
أَفْعِلَة
ˀefˁile(t)
زمان جواب طعام
zamân cevâp ṭaˁâm
ازمنه اجوبه اطعمه
ezmine ecvibe eṭˁime
فَاعِلْ
fâˁil
فَوَاعِلْ فُعَّالْ
fuˁˁâl fevâˁil
فَعَلَة فُعَلَاءْ
fuˁalâˀ faˁale
ساحل جامع تاجر حاكم عامل عالم جاهل
sâḥil câmiˁ tâcir ḥâkim ˁâmil ˁâlim câhil
سواحل جوامع تجّار حكّام عمله علما جهلا
sevâḥil cevâmiˁ tüccâr ḥukkâm ˁamele ˁulemâ cühelâ
Ye ile biten kelimeler أَفْعِلَاءْ
ˀefˁilâˀ
ولی نبی ذكی
velî nebî ẕekî
أولیا انبیا اذكیا
evliyâ enbiyâ eẕkiyâ
فَاعِلَة
fâˁile(t)
فَوَاعِلْ
fevâˁil
قاعده لازمه فائده
ḳâˁide lâzıme fâˀide (fayda)
قواعد لوازم فوائد
kavâˁid levâzım fevâˀid
فَعِیلْ
faˁîl
فُعَلَاء فِعَالْ
fiˁâl fuˁalâˀ
أَفْعِلَاء
ˀefˁilâˀ
شهید فقیر كبیر كریم قریب
şehîd faḳîr kebîr kerîm ḳarîp
شهدا فقرا كبار كرام أقربا
şühedâ fuḳarâ kibâr kirâm aḳrabâ
فَعِیلَة
faˁîle(t)
فَعَائِلْ
faˁâˀil
وظیفه خزینه جزیره
vaẓîfe ḫazîne cezîre
وظائف خزائن جزائر
vaẓâif ḫazâin cezâir
4 ünsüzlü
her kelime
فَعَالِیلْ فَعَالِلْ
faˁâlil faˁâlîl
مكتب مملكت تدبیر أصغر سلطان عسكر ترجمه
mekteb memleket tedbir ˀaṡgar ṣulṭân ˁasker tercüme
مكاتب ممالك تدابر عصاغر سلاطین عساكر تراجم
mekâtip memâlik tedâbir ˀaṡâgir selâṭîn ˁasâkir terâcim

Mezidün fih masdarlar bunların ism-i fâil ve mefûllerinin çoğulları çoğu zaman salimdir.

Birkaç istisnai ismin çoğulu da tamamen düzensizdir:

Müfret Latin
Harfleriyle
Cem Latin
Harfleriyle
أمّ ˀümm أمّهات ˀümmehât
انسان ˀinsân ناس nâs
اسود ˀesvet سودان sûdân
ارمنی ˀermenî آرامنه ârâmine
سعی saˁy مساعی mesâˁi


Osmanlıca İçindekiler
Giriş - Alfabe - Metinler
İmlâ Kelime Bilgisi
Türkçe Unsurlar
Arapça ve Farsça Unsurlar